Smart-Objekte (Smart Objects)

  1. Konvertierung in Smart-Objekt (Convert to Smart Object)
  2. Als Smart-Objekt platzieren (Place as Smart Object)
  3. Als Smart-Objekt öffnen (Open as Smart Object)
  4. Neues Smart-Objekt durch Kopie (New Object via Copy)
  5. Smart-Objekt bearbeiten (Edit Smart Object)
  6. Inhalt exportieren (Export Contents)
  7. Inhalt ersetzen (Replace Contents)
  8. Smart-Objekt zerlegen (Split Smart Object)
Previous Next